Odpowiedź na prośbę wyrażoną na sesji Rady Powiatu Proszowickiego 11.12.2014 roku (pismo znak: GAI.7013.4.1.2013) w sprawie możliwości partycypacji finansowej w realizowanej przez Gminę Proszowice inwestycji – budowa krytej pływalni w Proszowicach

Starosta Powiatu Proszowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, który zostanie powołany na okres 5 lat.

Wysłane przez Mateusz Kasprzak w

 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach, ul. Grzymały Siedleckiego nr 2

2. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1) wykonywanie obowiązków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, określonych w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2011 r. Nr. 212, poz.1263 z późn. zmianami),

2) pełnienie funkcji Dyrektora Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Proszowicach.

3. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

Informacja Starosty Proszowickiego

W związku ze zmianą treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, która miała miejsce w dniu 7 czerwca 2010 r. operat ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Proszowickiego od dnia 22 czerwca 2010 r. jest prowadzony wyłącznie w formie baz danych (które zastąpiły mapy i rejestry) w systemie teleinformatycznym V-System firmy Compass S. A. Kraków.

Z dniem 31 grudnia 2014 r. nastąpi zmiana systemu teleinformatycznego na system Ewid 2007 firmy Geomatyka Kraków.

 

Odbudowa dróg powiatowych nr 1260K, 1265K, 1275K

Odbudowa drogi powiatowej Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice nr 1260K w miejscowości Obrażejowice w km 13+897 – 16+017

Odbudowa polegała na naprawie istniejącej nawierzchni wraz z towarzyszącymi urządzeniami drogowymi znajdującymi się w obszarze opracowania.

Prace objęły remont nawierzchni istniejącej jezdni oraz remont nawierzchni istniejących poboczy.

Komunikat Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  W związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyj-nym w administracji i koniecznością wdrożenia nowego systemu obsługującego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, uprzejmie informuję, iż w dniach  od 14.07.2014 r. do 15.07.2014 r. wystąpią utrudnienia w obsłudze interesantów Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Gruntami w Proszowicach przy ul. Krakowskiej 11.

Strony