16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

25 listopada został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Tego dnia rozpoczynają się obchody 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet. Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet zwana także kampanią „Białej Wstążki” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana.

Cykl szkoleń z kobietami-ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami - ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz - samoobrony, rusza I edycja ogólnopolsich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

Na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej (http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/) znajdują się szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych Projektu Programu 2017

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/207/2013 Rady Powiatu Proszowickiego  z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – w dniach od 06.10. 2016 r. do 14.10.2016r.

Otwarty konkurs ofert na zlecenia realizacji zadania publicznego w 2017r. "PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ"

Działając na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)  w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118) ogłasza

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE

Goście z Francji

Kolejny rok szkolny – kolejna wizyta młodzieży francuskiej ze szkoły Mayene, z Francji. Stało się już tradycją, że jesienią uczniowie ze szkoły w Mayene kształcący się w kierunku rolniczym oraz jako opiekun osób starszych, odwiedzają naszą szkołą natomiast wczesną wiosną przyjeżdżają do nas rolnicy z pobliskiej miejscowości Mayene we Francji.

Strony

Subscribe to Powiat Proszowicki RSS