INFORMACJA STAROSTY PROSZOWICKIEGO z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 7d pkt. 1 i art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz.

Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Powiat Proszowicki oraz Dyrekcja i Zespół Realizatora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie serdecznie zapraszają dzieci z powiatu proszowickiego z gminy: Koszyce i Nowe Brzesko do udziału w Programie zdrowotnym dotyczącym profilaktyki zakażeń pneumokokowych  w Małopolsce w 2016 r.

 

Konsultacje projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Proszowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na rok 2017

Konsultacje projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Proszowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Komunikat z Uroczystości Patriotyczno-Sportowej

W dniu 27 września na obiekcie MOSiR w Proszowicach odbyły się Uroczystości Patriotyczno- Sportowe zorganizowane ku czci Generała Bolesława Michała Nieczui - Ostrowskiego w 72 Rocznicę Utworzenia Rzeczypospolitej Partyzanckiej.

Organizatorem imprezy był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Proszowicach, Starostwo Powiatowe  w Proszowicach, współorganizatorem Urząd Gminy i Miasta w Proszowicach, Urząd Gminy Koniusza.

Miłośnicy teatru

Jednym z zadań edukacji humanistycznej  jest przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w kulturze. W Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach zajęcia teatralne zajmują szczególne miejsce w edukacji kulturowej.

Przebudowa mostu nad potokiem Ścieklec w ciągu drogi powiatowej nr 1264K w miejscowości Błogocice

W porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego przyznano dla Powiatu Proszowickiego kwotę 384 774,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.:

Przebudowa mostu nad potokiem Ścieklec w ciągu drogi powiatowej nr 1264K w miejscowości Błogocice

Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K Skrzeszowice – Wrocimowice – Racławice

Powiat Proszowicki wykonał chodnik wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Niegardów.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K Skrzeszowice – Wrocimowice – Racławice na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 775 w m. Niegardów do skrzyżowania z drogą gminną na dz. 264/1 – Etap I

 

Strony

Subscribe to Powiat Proszowicki RSS