INFORMACJA STAROSTY PROSZOWICKIEGO z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 7d pkt. 1 i art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz.

Przebudowa mostu nad potokiem Ścieklec w ciągu drogi powiatowej nr 1264K w miejscowości Błogocice

W porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego przyznano dla Powiatu Proszowickiego kwotę 384 774,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.:

Przebudowa mostu nad potokiem Ścieklec w ciągu drogi powiatowej nr 1264K w miejscowości Błogocice

Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K Skrzeszowice – Wrocimowice – Racławice

Powiat Proszowicki wykonał chodnik wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Niegardów.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K Skrzeszowice – Wrocimowice – Racławice na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 775 w m. Niegardów do skrzyżowania z drogą gminną na dz. 264/1 – Etap I

 

Odbudowa drogi powiatowej Gruszów – Kowala - Łaganów

Na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Proszowickiego Wojewoda Małopolski udzielił dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.:

Odbudowa drogi powiatowej  "Gruszów – Kowala - Łaganów" (nr drogi 1273K/ nr dz. ewid. 694) w miejscowości Pławowice w km 2+900 – 3+200

Otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Proszowicach

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Proszowicach została powołana do działania pod nazwą Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. W nowo wybudowanej szkole podstawowej Nr 2 w Proszowicach były wolne pomieszczenia przeznaczone na mieszkanie  służbowe i tam zlokalizowano siedzibę Poradni.

Dnia 1 stycznia 1970r. Poradnia rozpoczęła działalność.

Strony

Subscribe to Powiat Proszowicki RSS