ul. Grzymały-Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice
tel. 12 386-00-15

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach: lek. med. Andrzej Iskrzycki

 

 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
  • higieny środowiska
  • higieny pracy w zakładach pracy
  • higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
  • zdrowotnymi żywności i żywienia; w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstaniu chorób zakaźnych i zawodowych;
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
  • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
  • wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
  • wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
  • opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
  • działalność przeciwepidemiczną;
  • opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
  • przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
  • przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych pzepisów;
  • inicjowanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
  • opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
  • prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
  • wykonywanie innych zadań inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.