Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach

ul. Grzymały-Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice
tel. 12 386-00-15

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach: mgr inż. Katarzyna Bandoła

Przedmiotem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Proszowicach są zadania z zakresu zdrowia publicznego. Realizowane są one poprzez prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób inicjowanych warunkami środowiska, prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej oraz sprawowanie nadzoru bieżącego i zapobiegawczego nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w ośrodkach wypoczynku,
 4. zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością i kosmetyków,
 5. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

 

Realizacja tych zadań ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych.

Odbywa się ona poprzez:

- wykonywanie czynności kontrolnych mających na celu ocenę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne:

 1. warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
 2. warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
 3. higieny i stosowania procedur w podmiotach leczniczych,
 4. higieny w obiektach użyteczności publicznej, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi,
 5. utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej dróg, ulic oraz transportu drogowego,
 6. warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 7. higieny procesów nauczania a także pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w ośrodkach wypoczynku,
 8. przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 9. przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz  rozporządzeń (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady określających zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi,
 10. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.

 

Do obszaru działania w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób należy: dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, sprawowanie nadzoru w zakresie szczepień ochronnych, wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie – w przypadkach określonych w przepisach prawa, wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia.

 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach powołany jest do realizacji działań w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Działalność ta polega przede wszystkim na:

 1. opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 2. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz uczestniczeniu w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych.

 

Realizujemy również działania w zakresie oświatowo-zdrowotnym w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań.

Strona www Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Proszowicach: http://psseproszowice.wsse.krakow.pl/