OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA W 2012r. PUBLICZNEGO „PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA”

Zarząd Powiatu Proszowickiego

Działając na podstawie  art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.
z 2010r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

 

ogłasza

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA W 2012r. PUBLICZNEGO

„ PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA”

 

Nazwa i rodzaj  zadania: „ Prowadzenie Specjalistycznego Poradnictwa.”

 

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1.Planowana wysokość dotacji na realizację zadania:  20.000 ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, które jest świadczone osobom i rodzinom z terenu Powiatu Proszowickiego  mającym trudności lub wykazującym  potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód w szczególności:

a) prawnego w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego ochrony praw lokatorów,

b) psychologicznego w zakresie diagnozy, profilaktyki i terapii,

c) rodzinnego - problemy funkcjonowania rodziny, problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych, problemy z  opieką nad osobą niepełnosprawną a także terapią rodzinną w tym mediacje rodzinne.

Na realizację powyższego zadania Powiat Proszowicki w roku 2011 przeznaczył kwotę 22.600 zł  natomiast w roku 2012 w okresie od miesiąca stycznia  do  marca 2012 kwotę -5.600 zł

 

II. Zasady i warunki przyznawania dotacji.

1.Do konkursu Ofert mogą przystąpić, działające na terenie Powiatu Proszowickiego organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie

2.O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w zakresie zadania, o którego dofinansowanie się ubiegają.

3. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

4. Wymagany jest finansowy wkład własny podmiotu, ubiegającego się o dotację na realizację zadania.

5. Wybrany Oferent zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz.25).

6.Szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji określać będzie umowa. Uruchomienie środków nastąpi w terminie określonym w umowie.

7. Z dotacji nie mogą być dofinansowane koszty nie  związane z zakresem merytorycznym   zadania a w szczególności:

a) prace remontowo-budowlane,

b) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,

c) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

d) budowa, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów itp.,

e) działalność gospodarcza, polityczna i religijna,

f) zadania i zakupy inwestycyjne,

g) opłaty skarbowe, leasingowe, podatki, cła,

h) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,

i) utrzymanie lokalu, (opłaty czynszowe, abonamentowe, telefoniczne, opłaty pocztowe itp.),

j) działalność statutowa, niezwiązana z  realizowanym zadaniem.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy

Zadanie powinno być wykonane w 2012 roku, w terminie wskazanym w umowie, jednak nie dłużej niż do dnia 30 grudnia 2012r.

2. Zdanie powinno być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

3. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie realizacji zadań o podobnym charakterze ( baza lokalowa, kadra, sprzęt).

4. Zadanie może być realizowane  przy udziale partnera. Za partnera uważa się podmiot, który będzie współuczestniczył w realizacji zadania, w zakresie wsparcia rzeczowego, osobowego.

Udział partnera powinien być określony w ofercie poprzez wskazanie elementów zadania, w których partner uczestniczy, z zaznaczeniem jego roli. Pomiędzy partnerami powinna być zawarta umowa lub inny dokument, wskazujący wzajemne prawa i obowiązki oraz określający ich rolę w realizowanym projekcie, w szczególności zakres odpowiedzialności za realizację odpowiednich jego elementów oraz rodzaj wsparcia udzielonego przez partnera.

5. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym podmiot, z którym zawarto umowę może zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. podwykonawcom), nie będącymi stronami umowy.

6. Partner i podwykonawca nie są podmiotami w rozumieniu oferty wspólnej.

7.Adresatami zadania są osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Proszowickiego.

 

 

 

IV. Termin i warunki składania Ofert.

1.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie  w terminie do dnia 7 maja 2012r. do godz 12.00 prawidłowo wypełnionej Oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz.25).

2. Ofertę w zamkniętych  kopertach opatrzonych napisem „Prowadzenie Specjalistycznego Poradnictwa” należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Proszowicach, ul. 3 Maja72, pokój  nr 2 , od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach.

3. Oferta powinna zawierać:

a) szczegółowy zakres rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych własnych i pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.

4. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający statut prawny podmiotu (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych  kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym  dokumentem jest zaświadczenie o osobowości prawnej podmiotu oraz upoważnienie  dla osoby  lub osób do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych wydane przez właściwy organ,

b) statut podmiotu uprawnionego do złożenia oferty,

c) sprawozdanie merytoryczne  i finansowe z działalności podmiotu za rok ubiegły- w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,

d) kserokopię dokumentów potwierdzające kwalifikacje osób pracujących przy realizacji zadania,

e) upoważnienie lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta osoby podpisującej ofertę, zgodnie z danymi rejestrowymi, w przypadku gdy takie zostało wystawione.

5. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku dokumentów składanych w kserokopii, każda strona  powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.

6. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty.

1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 17 maja 2012r.

2. Oceny ofert pod względem poprawności formalnej i kompletności dokona Komisja Konkursowa  powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Proszowickiego.

3. W skład komisji konkursowej wejdą:

a) przedstawiciel Zarządu Powiatu  Proszowickiego,

b) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 biorące udział w konkursie.

4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

5. Przy ocenianiu Ofert będą stosowane następujące kryteria:

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego,

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,

d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych  źródeł na realizację zadania publicznego,

e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – Oferent dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.

7. Od decyzji Zarządu Powiatu w Proszowicach w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.