Wydziały


PODSTAWOWE ZAKRESY DZIAŁANIA WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W PROSZOWICACH

 


Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Do zadań wydziału należą czynności związane między innymi z:

 1. W zakresie obsługi zarządu i starosty:
  • prowadzeniem rejestrów zarządzeń starosty, udzielonych upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw,
  • zbieraniem i opracowywaniem materiałów dla potrzeb zarządu i starosty,
  • prowadzeniem dokumentacji związanej z korespondencją starosty i zarządu z radą w zakresie opiniowania projektów uchwał rady przygotowanych przez zarząd, ustalania treści odpowiedzi na wnioski komisji rady i interpelacje kierowane do zarządu i innych spraw związanych ze współpracą między zarządem i radą powiatu,
  • opracowaniem sprawozdań z działalności zarządu w tym z wykonania uchwał podjętych przez radę,
  • prowadzeniem rejestru statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych powiatu,
  • prowadzeniem centralnego rejestru umów zawieranych przez powiat i starostwo z wyłączeniem umów ze stosunku pracy,
  • przygotowaniem spotkań z udziałem starosty i zarządu powiatu, organizowaniem wizyt osobistości życia publicznego wraz z obsługą protokolarną tych wizyt,
  • bieżącym analizowaniem informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego,
  • organizowaniem spotkań zarządu powiatu,
  • przygotowywaniem i opracowywaniem w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów informacyjnych dla starosty, wicestarosty i członka zarządu,
  • prowadzeniem sekretariatu starosty, wicestarosty i członka zarządu,
  • przyjmowaniem zgłoszeń do rejestru korzyści,
  • organizacja wyborów samorządowych.
 2. W zakresie organizacji i funkcjonowania starostwa:
  • opracowaniem projektu regulaminu organizacyjnego starostwa i jego nowelizacji,
  • opracowywaniem innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania starostwa,
  • opiniowaniem aktów prawnych dotyczących struktury komórek organizacyjnych starostwa, powiatowych jednostek organizacyjnych lub zmian mających wpływ na organizację i funkcjonowanie starostwa,
  • inicjowaniem działań usprawniających formy i metody pracy starostwa,
  • wdrażaniem i nadzorowaniem przestrzegania jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  • prowadzenie książki kontroli przychodów i rozchodów oraz stanu druków ścisłego zarachowania i książeczek czeków gotówkowych,
  • obsługa apteczki pierwszej pomocy oraz udzielanie pierwszej pomocy.
 3. W zakresie skarg i wniosków:
  • prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,
  • monitorowanie terminowego rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne skarg i wniosków,
  • prowadzeniem sprawozdawczości dotyczącej skarg i wniosków.
 4. W zakresie obsługi interesantów:
  • prowadzeniem biura obsługi interesantów,
  • prowadzeniem obsługi kancelaryjnej starostwa.
 5. Prowadzeniem archiwum zakładowego starostwa i współpracą z archiwum państwowym.
 6. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
  • administrowaniem pomieszczeniami starostwa,
  • wykonywaniem działań związanych z obsługą i funkcjonowaniem starostwa,
  • utrzymaniem czystości, zaopatrzeniem w sprzęt i materiały biurowe,
  • prowadzeniem biura rzeczy znalezionych,
  • gospodarowaniem taborem samochodowym,
  • prowadzeniem rejestru umów zleceń i umów o dzieło,
 7. W zakresie obsługi informatycznej:
  • planowaniem rozwoju informatyzacji starostwa,
  • administrowaniem i zarządzaniem użytkownikami,
  • administrowaniem i zarządzaniem infrastrukturą teleinformatyczną,
  • realizacją i nadzorem nad zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania,
  • zapewnieniem ochrony systemów i sieci teleinformatycznej.
 8. W zakresie informatyzacji urzędu:
  • wprowadzeniem i koordynacją elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz procedury podpisu elektronicznego.
 9. W zakresie ochrony danych osobowych:
  • prowadzeniem ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych,
  • nadzór nad zgłoszeniem zbiorów danych oraz zmianach w nich zachodzących do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
  • zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym,
  • opracowaniem i aktualizacją instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
  • opracowaniem i aktualizacją polityki bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych przetwarzanych w formie tradycyjnej oraz systemach informatycznych,
 10. W zakresie dostępu do informacji publicznej:
  • prowadzeniem i administrowaniem urzędowym publikatorem teleinformatycznym - Biuletynem Informacji Publicznej.
 11. W zakresie kontroli:
  • prowadzeniem książki kontroli,
  • współpracą z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi,
  • współpracą z pracownikami merytorycznymi starostwa w zakresie będącym przedmiotem kontroli,
  • opracowywaniem planów kontroli,
  • kontrolą realizacji wniosków pokontrolnych,
  • przekazywaniem na ręce zarządu powiatu protokołów z przeprowadzonych kontroli.

 

 

 

Wydział Finansowo - Księgowy
Do zadań wydziału należą czynności związane między innymi z:

 1. prowadzeniem rachunkowości budżetu powiatu oraz starostwa powiatowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. realizacją dochodów i wydatków na podstawie budżetu powiatu,
 3. windykacją należności budżetowych i Skarbu Państwa,
 4. opracowywaniem i sporządzaniem sprawozdawczości finansowej, przygotowaniem sprawozdania z wykonania budżetu oraz oceną realizacji wykorzystania środków finansowych,
 5. opracowywaniem zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków do projektu budżetu powiatu oraz dokonywaniem analiz wykonania budżetu,
 6. opracowywaniem oraz sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,
 7. obsługą finansową funduszy:
  • Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
  • Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,


   

 8. współdziałaniem z bankami, urzędami skarbowymi, izbą skarbową i organizacjami pozarządowymi,
 9. opracowywaniem projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, przeprowadzania inwentaryzacji i ochrony wartości pieniężnych,
 10. przygotowaniem zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
 11. kontrolą wykonania planów finansowych,
 12. opracowaniem instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i nadzorowaniem jej przestrzegania,
 13. współpracą w zakresie wykorzystania środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
 14. prowadzeniem spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
 15. prowadzeniem dokumentacji płacowej, naliczaniem wynagrodzeń i należnych obciążeń od umów zleceń i umów o dzieło,
 16. naliczaniem, pobraniem i odprowadzaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 17. sporządzaniem dokumentacji wymaganej dla ustalenia wysokości kapitału początkowego,
 18. prowadzenie obsługi kasowej starostwa powiatowego,
 19. prowadzeniem kontroli wykorzystywania środków publicznych przekazywanych z budżetu powiatu,
 20. kontrolą realizacji ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej w jednostkach podlegających kontroli,
 21. współpracą z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi,
 22. kontrolą wykonania planów finansowych,
 23. sporządzaniem protokołów z przeprowadzonych kontroli,
 24. przygotowywaniem wniosków pokontrolnych,
 25. kontrolą realizacji wniosków pokontrolnych,
 26. przekazywaniem zarządowi powiatu protokołów z przeprowadzonych kontroli.

 

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Do zadań wydziału należą czynności związane między innymi z:

 1. W zakresie wynikającym z ustawy - prawo ochrony środowiska:
  • załatwianiem spraw związanych z uzgadnianiem w zakresie ochrony środowiska, w przypadku realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane,
  • wydawaniem pozwoleń na: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, emitowanie hałasu do środowiska,
  • orzekaniem o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu ww. pozwoleń.
  • przygotowywaniem ocen warunków akustycznych w środowisku,
  • przygotowywaniem powiatowego programu ochrony środowiska podlegającego zatwierdzeniu przez radę powiatu,
  • nakładaniem obowiązków pomiarowych związanych z niektórymi sposobami korzystania ze środowiska,
  • przyjmowaniem zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko; z możliwością ustalania warunków eksploatacji dla tej instalacji,
  • przygotowywaniem uchwał, w sprawie tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla niektórych zakładów lub obiektów, dla których nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska, podejmowanych przez radę powiatu,
  • podejmowaniem działań w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • wydawaniem decyzji o obowiązku i warunkach rekultywacji powierzchni ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu,
  • prowadzeniem okresowych badań jakości gleby i ziemi oraz rejestru danych o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,
  • ustalaniem w drodze decyzji wysokości odszkodowania w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z ochroną zasobów środowiska,
  • prowadzeniem publicznie dostępnego wykazu danych o posiadanych dokumentach tj. wnioski, decyzje, raporty o oddziaływaniu na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne,
  • kontrolowaniem przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty,
  • prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • prowadzeniem rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  • opiniowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie powiatu proszowickiego i ich oddziaływania na środowisko.
 2. W zakresie gospodarki wodnej:
  • ustanawianiem stref ochronnych ujęć wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
  • wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych oraz ich wygaszaniem, cofaniem i ograniczaniem na: szczególne korzystanie z wód, wykonywanie i remont urządzeń wodnych, rolnicze wykorzystanie ścieków, regulację wód,
  • wzywaniem zakładu do usuwania zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, zwierząt bądź środowiska, z możliwością unieruchomienia zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań,
  • załatwianiem niektórych spraw związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą,
  • sprawowaniem nadzoru nad spółkami wodnymi oraz załatwianiem spraw związanych z pełnieniem przez starostę funkcji organu założycielskiego dla tych spółek,
  • prowadzeniem spraw dotyczących utrzymania urządzeń melioracji wodnych, a w tym ustalanie partycypacji w kosztach tego utrzymania,
  • orzekaniem o wysokości odszkodowania w przypadku występowania szkody powstałej w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz o wysokości partycypacji zakładów w kosztach utrzymania wód lub urządzeń, gdy ma miejsce korzystanie z nich.
 3. W zakresie rybactwa śródlądowego:
  • wydawaniem kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
  • wydawaniem zezwoleń na przegradzanie rybackimi narzędziami połowowymi łożyska wody płynącej i ustawianie narzędzi połowowych na wodach żeglownych,
  • rejestracją sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
  • prowadzeniem rejestru sprzętu pływającego.
 4. W zakresie leśnictwa:
  • prowadzeniem spraw dotyczących zalesień na gruntach rolnych w ramach ustawowego przeznaczania gruntów rolnych pod zalesienie,
  • załatwianiem spraw związanych z comiesięcznymi wypłatami ekwiwalentu pieniężnego za przeznaczenie gruntu rolnego pod zalesienie i prowadzenie uprawy leśnej,
  • nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizowanym przez kontrolę zadań zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu oraz wynikającym z ustawy o lasach w zakresie ochrony, pielęgnacji, pozyskiwania drewna i jego cechowania,
  • ustalaniem zadań gospodarczych dla właścicieli lasów, które nie posiadają planów urządzenia,
  • zlecaniem wykonania planów urządzenia lasu i rozpatrywaniem zastrzeżeń wnoszonych do tych planów po ich wykonaniu.
 5. W zakresie prawa łowieckiego:
  • wydawaniem zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
  • wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
  • wydawaniem decyzji w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
 6. W zakresie gospodarowania odpadami:
  • wydawaniem decyzji regulujących gospodarkę wytwarzanymi odpadami,
  • przyjmowaniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
  • wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  • nadzorem nad prawidłowością postępowania posiadaczy odpadów, którym wydano decyzje regulujące postępowanie z odpadami,
  • prowadzeniem rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  • zatwierdzaniem instrukcji eksploatacji składowisk odpadów,
  • wydawaniem decyzji zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
  • nadzorowaniem dostosowania funkcjonujących składowisk odpadów do wymogów przepisów o odpadach,
  • prowadzeniem spraw związanych z planami gospodarki odpadami (wojewódzkim, powiatowym i gminnym),
  • wydawaniem opinii dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w odniesieniu do wniosków o przywóz odpadów z zagranicy do wykorzystania na terenie powiatu proszowickiego,
  • zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 7. W zakresie ochrony przyrody:
  • rejestrowaniem zwierząt wyszczególnionych na liście sporządzonej przez ministra ds. spraw środowiska, w przypadkach ich hodowli lub przetrzymywania,
  • zezwalaniem na usuwanie drzew i krzewów z gruntów będących własnością gmin,
  • prowadzeniem rejestru zwierząt podlegających ochronie.
 8. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
  • wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
  • zatwierdzaniem projektów prac geologicznych,
  • przyjmowaniem dokumentacji geologicznych,
  • sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
  • ustalaniem opłaty eksploatacyjnej w wypadku wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji bądź z jej naruszeniem,
  • prowadzeniem archiwum geologicznego,
  • prowadzeniem rejestru obszarów górniczych,
  • inwentaryzowaniem i bilansowaniem zasobów:
  • złóż kopalin pospolitych,
  • wód podziemnych.
 9. W zakresie rolnictwa i ochrony zwierząt:
  • wydawaniem decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego.
 10. W zakresie ochrony gruntów rolnych i gospodarki gruntami rolnymi:
  • orzekaniem w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
  • naliczaniem opłat i kar związanych z realizacją ustawy o ochronie gruntów rolnych,
  • prowadzeniem spraw związanych z rekultywacją gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, w tym ustalaniem w drodze decyzji kierunku i terminu rekultywacji gruntów na cele rolnicze oraz uznawaniem rekultywacji za zakończoną,
  • prowadzeniem rejestrów gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.
  • wydawanie postanowień o lokalizacji celu publicznego.

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu
Do zadań wydziału należą czynności związane między innymi z:

 1. W zakresie komunikacji i transportu:
  • rejestracją i wyrejestrowywaniem pojazdów,
  • dokonywaniem adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych,
  • wymianą dowodów rejestracyjnych ze względu na zużycie,
  • prowadzeniem ewidencji wyróżników rejestracyjnych do rejestracji pojazdów,
  • powołaniem komisji egzaminacyjnej i przeprowadzeniem egzaminu z zakresu transportu drogowego - taksówka TAXI,
  • wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
  • zatrzymywaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
  • cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wymianą praw jazdy,
  • prowadzeniem rejestru przedsiębiorstw prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydawaniem zaświadczeń i zezwoleń po dokonaniu wpisu do rejestru,
  • kontrolą prawidłowości funkcjonowania stacji kontroli pojazdów,
  • wydawaniem diagnostom uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
  • prowadzeniem rejestru przedsiębiorców, prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wydawaniem zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru,
  • wydawaniem legitymacji instruktorom nauki jazdy,
  • sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców,
  • wyznaczaniem jednostek holowniczych i podmiotów prowadzących parkingi dla pojazdów usuwanych, których stan techniczny tego wymaga,
  • ustalaniem wysokości opłat za usługi parkingowe i holowanie (do pkt. 15),
  • wydawaniem licencji na transport drogowy,
  • wydawaniem zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  • wydawaniem zezwoleń na zarobkowy przewóz osób na liniach regularnych,
  • koordynacją rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób,
  • opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, poprzedzającej podjęcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym,
  • kontrolą spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • pobieraniem, ewidencjonowaniem, przekazywaniem i rozliczaniem opłaty ewidencyjnej,
  • uzgadnianiem planowanych przebiegów linii komunikacyjnych,
  • kontrolą przewoźników prowadzących przewóz osób i rzeczy,
  • organizacją ruchu na drogach gminnych i powiatowych (inżynieria ruchu).


   

 2. W zakresie bezpieczeństwa i imprez masowych:
  • prowadzeniem postępowania w sprawie wprowadzenia przez radę powiatu zakazu przeprowadzenia imprez masowych na terenie powiatu lub jego części, albo w obiektach lub na określonych terenach.


   

 

 

 

 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Obywatelskich
Do zadań wydziału należą czynności związane między innymi z:

 

 

 

 

 1. W zakresie edukacji:
  • prowadzeniem publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz poradni psychologiczno - pedagogicznej,
  • zakładaniem nowych placówek, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły,
  • zapewnianiem kształcenia, wychowania i opieki w placówkach,
  • sprawdzaniem zgodności z prawem projektów statutów, regulaminów placówek,
  • kontrolą i przygotowaniem do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek,
  • ustalaniem planów sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
  • sprawowaniem nadzoru nad placówkami w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
  • nadzorem nad danymi statystycznymi placówek oświatowych,
  • sprawdzaniem naliczeń subwencji oświatowej,
  • występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych,
  • wynagradzaniem, nagradzaniem i oceną pracy dyrektorów placówek,
  • przygotowywaniem i przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek,
  • przeprowadzaniem procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
  • przygotowaniem decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  • kierowaniem uczniów do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
  • wydawaniem zezwolenia na założenie placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
  • likwidacją placówki publicznej,
  • prowadzeniem ewidencji placówek niepublicznych,
  • dokonywaniem wpisu do ewidencji placówek niepublicznych, wydawaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub wykreśleniu z ewidencji,
  • nadawaniem szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,
  • wydawaniem decyzji o cofnięciu uprawnień szkoły publicznej, szkole niepublicznej,
  • dotowaniem placówek niepublicznych,
  • tworzeniem regulaminów dodatków płacowych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu proszowickiego,
  • monitorowaniem przebiegu rekrutacji i egzaminów,
  • wymianą młodzieży oraz prowadzeniem przedsięwzięć umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uzupełnianie wiedzy i umiejętności,
  • dofinansowaniem szkoleń dla pracowników szkół i placówek oświatowych,


   

 2. W zakresie kultury i ochrony dóbr kultury:
  • zlecaniem organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
  • kontrolowaniem i oceną realizacji zadań zleconych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pod względem stanu ich realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację,
  • współpracą z ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność kulturalną,
  • umieszczaniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
  • wydawaniem decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
  • organizowaniem i prowadzeniem spraw powiatowej biblioteki publicznej.


   

 3. W zakresie kultury fizycznej:

  • zlecaniem organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
  • kontrolą i oceną realizacji zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu pod względem stanu ich realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację,
  • udziałem w organizacji przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,
  • wspieraniem programów sportowych, mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i form aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców powiatu proszowickiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  • promowaniem działalności sportowej i rekreacyjnej powiatu i jego gmin,
  • współpracą z gminnymi ośrodkami sportu oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność sportową,
  • ustaleniem zasad i trybu przyznawania nagród finansowych i stypendiów dla wyróżniających się młodych sportowców, trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego powiatu proszowickiego,
  • prowadzeniem kalendarza imprez sportowych powiatu proszowickiego.


   

 4. W zakresie turystyki:
  • zlecaniem organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. zadań w zakresie upowszechniania turystyki wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
  • kontrolą i oceną realizacji zadań zleconych w zakresie turystyki pod względem stanu ich realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację,
  • współpracą z gminami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju turystyki,
  • promowaniem atrakcji turystycznych i przyrodniczych na terenie powiatu poprzez wydawnictwa, oznakowanie i tworzenie tras krajoznawczych.


   

 5. W zakresie zbiórek publicznych:
  • wydawaniem pozwoleń w drodze decyzji administracyjnej na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę.


   

 6. W zakresie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych:
  • wydawaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym.


   

 7. W zakresie prawa o stowarzyszeniach:
  • sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
  • prawem wypowiedzenia się w sprawie wniosku o rejestrację stowarzyszenia oraz przystąpienia do postępowania sądowego jako zainteresowany,
  • występowaniem do władz stowarzyszeń o zaprzestanie działalności niezgodnej z prawem lub postanowieniami statutu,
  • wydawaniem decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • prowadzeniem ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich terenowych jednostek organizacyjnych, nie prowadzących działalności gospodarczej.


   

 8. W zakresie ustawy o fundacjach:
  • występowaniem do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona,
  • występowaniem do sądu z wnioskiem o uchylenie uchwały zarządu fundacji, w tym o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy w przypadkach określonych w ustawie,
  • wyznaczaniem terminu do usunięcia uchybień w działalności zarządu fundacji a także żądaniem dokonania zmiany zarządu fundacji, w przypadkach określonych w ustawie,
  • występowaniem do sądu z wnioskiem o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego w przypadkach określonych w ustawie,
  • występowaniem do sądu z wnioskiem o likwidację fundacji w przypadkach określonych w ustawie.


   

 9. W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne:
  • wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.


   

 10. W zakresie promocji powiatu proszowickiego:
  • organizacją akcji i imprez o charakterze promocyjnym oraz udziału w targach i wystawach krajowych,
  • współpracą z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w celu rozwoju i promocji,
  • inicjowaniem, opracowywaniem i rozpowszechnianiem materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,
  • przygotowywaniem i zamieszczaniem tekstów promocyjnych w katalogach, albumach, czasopismach i innych publikatorach zewnętrznych,
  • przygotowywaniem i opracowywaniem materiałów do biuletynu,
  • przygotowywaniem i opracowywanie materiałów na stronę internetową www.proszowice.upow.gov.pl,
  • podejmowaniem działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczaniem opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
  • współdziałaniem w organizacji świąt, obchodów rocznic i innych uroczystości oraz imprez artystycznych i rozrywkowych o zasięgu powiatowym,
  • upowszechnianiem i promocją twórczości kulturalnej powiatu,
  • wydawaniem i współwydawaniem publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu proszowickiego,
  • prowadzeniem kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców powiatu.


   

 

 

 

 

Wydział Architektury i Budownictwa
Do zadań wydziału należą czynności związane między innymi z:

 

 

 

 

 1. sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,
 2. sprawdzaniem projektów budowlanych w zakresie:
  • zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno- budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kontrola wykonania projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego),
  • zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony środowiska,
  • opiniowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • prowadzeniem rejestrów wniosków pozwoleń na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
  • wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych,
  • przyjmowaniem zgłoszeń o budowie obiektów oraz wykonywaniu robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
  • wydawanie decyzji zobowiązujących do uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  • pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,
  • pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych,
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,
  • przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawanie pozwoleń na rozbiórkę na wniosek inwestora,
  • wydawaniem pozwoleń na budowę, przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora oraz orzekaniem o utracie ważności pozwolenia na budowę,
  • wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
  • przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania,
  • wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, ze dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym oraz potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
  • wydawaniem inspektorom nadzoru budowlanego poleceń podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych,
  • wydawaniem dzienników budowy.


   
 

Geodeta Powiatowy, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Do zadań wydziału należą czynności związane między innymi z:

 1. W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
  • sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
  • przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne oraz dokonywaniem obrotu nieruchomościami (np. zamiana, darowizna, zrzeczenie się, najem, dzierżawa, użyczenie, użytkowanie),
  • oddawaniem nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz stwierdzaniem wygaśnięcia trwałego zarządu,
  • naliczaniem i aktualizowaniem opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego oraz prawa trwałego zarządu,
  • orzekaniem o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości oraz o zwrocie wypłaconego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej,
  • orzekaniem o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalaniem odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
  • wydawaniem w drodze decyzji zezwoleń na zajęcie nieruchomości w celu ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości,
  • ustalaniem w drodze decyzji odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe,
  • przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
  • dokonywaniem regulacji stanu prawnego nieruchomości (m.in. dziedziczenie ustawowe Skarbu Państwa, współwłasność, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa ich posiadaczom spełniającym przesłanki ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  • występowaniem do sądów powszechnych z wnioskami o regulację ksiąg wieczystych (m.in. wpis prawa własności, założenie księgi wieczystej, o wpis lub wykreślenie wzmianki o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, wpis lub wykreślenie hipoteki),
  • orzekaniem o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości na obszarze powiatu proszowickiego,
  • regulacjami prawnymi nieruchomości objętych reformą rolną,
  • przyznawaniem działki emerytalnej nieodpłatnie na własność osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa za rentę lub jej zstępnemu,
  • nadawaniem nieodpłatnie właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983 r. działki gruntu, na której te budynki zostały wzniesione,
  • przyznawaniem nieodpłatnie osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa za rentę lub jej zstępnemu, działki gruntu obejmującej budynki, w których znajdują się przydzielone do bezpłatnego korzystania lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarskie,
  • regulacją ksiąg wieczystych.


   

 2. W zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu proszowickiego oraz własność Skarbu Państwa:
  • wykonywaniem obowiązków zarządcy nieruchomościami,
  • dokonywaniem obrotu zarządzanymi nieruchomościami w tym w szczególności najmem, dzierżawą, sprzedażą i użyczeniem,
  • wykonywaniem wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
  • opracowywaniem planów uzasadnionego inwestowania w nieruchomości,
  • monitorowaniem kosztów utrzymania nieruchomości,
  • inicjowaniem i koordynowaniem działań mających na celu zmniejszanie kosztów utrzymania nieruchomości,
  • koordynowaniem działań związanych z prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych, niezbędnych dokumentacji budowlanych nieruchomości, niezbędnych okresowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów obiektów i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
  • nadzorowane trwałych zarządców nieruchomości powiatu.


   

 3. W zakresie prowadzenia katastru (ewidencji gruntów i budynków) i powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
  • prowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  • prowadzenia baz danych w krajowym systemie informacji,
  • wprowadzania zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  • wydawania odpłatnie na żądanie władających wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
  • zapewnienia gminom nieodpłatnego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków,
  • sporządzania gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencja gruntów i budynków,
  • prowadzenia spraw związanych z modernizacją ewidencji i zakładaniem ewidencji budynków,
  • prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • udzielania informacji na podstawie prowadzonych i posiadanych baz danych na żądanie organów podatkowych, urzędów skarbowych, policji, prokuratury, sądów, KRUS, ZUS, banków, rzeczoznawców, jednostek wykonawstwa geodezyjnego, osób prywatnych do celów emerytalno-rentowych,
  • prowadzenia scaleń i wymian gruntów,
  • zbierania danych od prowadzących ewidencję i rzeczoznawców i uzupełniania nimi komputerowego rejestru cen i wartości nieruchomości,
  • udzielania informacji z tego rejestru rzeczoznawcom majątkowym,
  • zakładania osnów szczegółowych,
  • ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,
  • ustalania wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej i wielkości ich udziałów,
  • przygotowania materiałów przeznaczonych do regulacji stanów prawnych i uwłaszczeń,
  • przygotowania danych do zleceń robót i udział w odbiorach robót,
  • zbierania danych od prowadzących ewidencję i rzeczoznawców i uzupełniania nimi komputerowego rejestru cen i wartości nieruchomości,
  • udzielania informacji z tego rejestru rzeczoznawcom majątkowym,
  • koordynacja uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.


   

Pliki do pobrania:

 

 
Referat Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych
Do zadań referatu należą czynności związane między innymi z:

 1. W zakresie poboru:organizowaniem i współudziałem w przeprowadzeniu poboru.
 2. W zakresie spraw dotyczących sprawowania przez starostę zwierzchnictwa w stosunku do Straży Pożarnej i Policji oraz ich funkcjonowania: obsługa komisji bezpieczeństwa i porządku przy staroście.
 3. W zakresie zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
  • współdziałaniem z gminami w zakresie realizacji zadań dotyczących obrony cywilnej,
  • współdziałaniem z gminami w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym oraz prowadzenie akcji ratowniczej,
  • prowadzeniem spraw związanych z określeniem zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, koordynację jego funkcjonowania i kontrolowaniem wykonywania wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska z kierowaniem tym systemem,
  • współpraca z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed powodziami i prowadzeniem magazynu przeciwpowodziowego,
  • zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  • współdziałanie z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  • organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.


   

 4. W zakresie obrony cywilnej:
  • planowaniem zadań w zakresie obrony cywilnej,
  • przygotowaniem i zapewnieniem działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
  • opracowanie planów akcji kurierskiej,
  • organizacja akcji kurierskiej,
  • organizacja stałego dyżuru,
  • prowadzenie kancelarii tajnej.


   

 5. W zakresie bhp:
  • wykonywanie zadań określonych w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapewnienie właściwych warunków pracy bhp i p.poż.


   

 6. W zakresie funkcjonowania starostwa powiatowego: prowadzenie spraw z ustawy - prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Referat Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności "PZO"
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności, określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także określone w innych przepisach.Referat Biuro Samorządowe
Do zadań referatu należą czynności związane między innymi z:

 

 

 

 1. obsługą organizacyjną i protokolarną posiedzeń zarządu i rady powiatu,
 2. koordynacją prac związanych z realizacją aktów prawnych zarządu i rady,
 3. prowadzeniem rejestrów uchwał zarządu i rady powiatu,
 4. przygotowywaniem oraz zbieraniem materiałów niezbędnych dla pracy rady i jej komisji,
 5. wykonywaniem administracyjnej obsługi sesji rady i posiedzeń komisji rady,
 6. wykonywaniem administracyjnej obsługi posiedzeń zarządu powiatu,
 7. prowadzeniem rejestrów uchwał rady, opinii i wniosków jej komisji oraz przekazywanie ich zarządowi, odpowiedzialność za terminowe udzielanie odpowiedzi,
 8. prowadzeniem rejestru interpelacji i zapytań radnych,
 9. udzielaniem radnym pomocy w wykonywaniu mandatu w zakresie ustalonym przez Radę,
 10. współdziałanie z Wydziałem Organizacyjno - Administracyjnym w zakresie wykonywania zadań związanych z wyborami,
 11. prowadzeniem rejestru prawa miejscowego,
 12. w przypadkach określonych przepisami, organizowaniem opiniowania projektów uchwał rady przez odpowiednie podmioty,
 13. czuwaniem nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatą diet,
 14. prowadzeniem rejestru kontroli przeprowadzanych przez komisję rewizyjną,
 15. wykonywaniem czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych,
 16. przekazywanie uchwał rady organom nadzoru,
 17. przyjmowaniem i ewidencjonowaniem oświadczeń majątkowych radnych,
 18. przyjmowaniem i ewidencjonowaniem informacji o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywilno - prawnych,
 19. przyjmowaniem i ewidencjonowaniem informacji o zatrudnieniu współmałżonka,
 20. przyjmowaniem i przekazywanie wg właściwości oświadczeń lustracyjnych radnych,
 21. prowadzeniem rejestru skarg i wniosków kierowanych do rady powiatu,
 22. organizacyjną obsługą dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących,
 23. obsługą narad zwoływanych na wniosek przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących,
 24. udostępnianiem radnym aktów prawnych,
 25. podawaniem do publicznej wiadomości informacji dotyczącej terminów i miejsca obrad rady i komisji,
 26. przekazywaniem uchwał oraz protokołów z sesji rady do Biuletynu Informacji Publicznej,
 27. prowadzeniem rejestru projektów uchwał rady,
 28. prowadzeniem sekretariatu rady i przewodniczącego rady,
 29. prowadzeniem korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie przewidzianym kompetencjami przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących,
 30. koordynacją obiegu korespondencji kierowanej do rady i przewodniczącego rady.

 

 

 

 

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kadr należą czynności związane między innymi z:

 

 

 

 

 1. W zakresie zarządzania personelem:
  • prowadzeniem naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
  • prowadzeniem spraw dotyczących szkoleń dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników starostwa,
  • koordynowaniem spraw związanych z ocenami pracowników,
  • prowadzeniem spraw związanych z praktykami i stażami.
  • prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników starostwa,
  • prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych,
  • sporządzaniem sprawozdań statystycznych,
  • prowadzeniem ewidencji wydanych legitymacji dla pracowników starostwa powiatowego oraz członków ich rodzin,
  • opracowywaniem projektu regulaminu pracy starostwa i jego nowelizacji,
  • opracowywaniem projektu regulaminu służby przygotowawczej pracowników starostwa powiatowego w Proszowicach i jego nowelizacji,
  • opracowaniem projektu regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w starostwie powiatowym w Proszowicach oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu proszowickiego,
  • opracowywaniem projektu regulaminu naboru pracowników starostwa powiatowego w Proszowicach i jego nowelizacji,
  • opracowaniem regulaminu wynagradzania pracowników starostwa powiatowego w Proszowicach i jego nowelizacja.


   

 2. W zakresie spraw związanych z oświadczeniami, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym:
  • wykonywaniem czynności techniczno-ewidencyjnych dotyczących oświadczeń majątkowych, informacji o prowadzonej działalności gospodarczej i umowach cywilno-prawnych, oraz informacji o zatrudnieniu współmałżonka, składanych Staroście przez:
  • członków zarządu powiatu,
  • sekretarza powiatu,
  • skarbnika powiatu,
  • kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  • osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  • przekazywanie oświadczeń majątkowych do właściwych urzędów skarbowych,
  • przyjmowaniem i ewidencjonowaniem oświadczeń.


   

 

 

 

 

Samodzielne Stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Do zadań powiatowego rzecznika konsumentów w szczególności należy:

 

 

 

 

 

 1. zapewnianie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami urzędu, organami inspekcji handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

 

 

 

 

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Do zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należą czynności związane między innymi z:

 

 

 

 

 1. W zakresie ochrony informacji niejawnych:
  • zapewnieniem ochrony informacji niejawnych,
  • opracowaniem planu ochrony informacji niejawnych i szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone",
  • szkoleniem pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa.


   

 2. W zakresie kancelarii tajnej: nadzór nad kancelarią tajną. 

Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zdrowia należą czynności związane między innymi z:

 1. W zakresie promocji i ochrony zdrowia:
  • opracowywaniem i realizacją oraz oceną efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
  • inicjowaniem, wspomaganiem i monitorowaniem działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,
  • aktywizowaniem działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
  • realizacją uprawnień powiatu proszowickiego jako organu założycielskiego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wynikających z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, między innymi w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji SP ZOZ,
  • udziałem w opracowywaniu powiatowego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,
  • ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
  • analizą aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia we współpracy z dyrekcją SP ZOZ,
  • przewozem, na wniosek właściwego organu, zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu - do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.


   

 2. W zakresie polityki rynku pracy:
  • współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy,
  • współpracą z Powiatową Radą Zatrudnienia.


   

 3. W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:
  • współpracą z Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych,
  • wydawaniem kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym,


   

 4. W zakresie ratownictwa medycznego: wykonywaniem wszelkich zadań związanych z ratownictwem medycznym.